bottom banner
Новини & Публикации

УВЕДОМЛЕНИЕ
съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003г. за инвестиционно предложение

„Медицински център Младост Варна“ООД притежава разрешение № 03-ДО-531-00 / 08.11.2012г. за извършване на дейности по третиране на отпадъци (съхраняване на отпадъци от лечебни заведения) на площадка в гр. Варна, с адрес бул.„Република“ 15. Фирмата е регистрирана за транспортиране на отпадъци от хуманната медицина (регистрационен документ по чл.35, ал.3 и 5 от ЗУО № 03-РД-09-06/16.04.2018 г.). Във връзка с разширение на дейността, фирмата предлага да бъде одобрена втора площадка в гр. Девня, ул. „Петрича“ № 10, в района на МБАЛ-Девня, за извършване на същите дейности по третиране на отпадъци от лечебни и здравни заведения. Дейността не попада в обхвата на Приложение № 1 и № 2 на ЗООС.

Уведомител: д-р Кирил Лозанов - управител

Начало | За нас | Галерия | Услуги | Поверителност | Контакти
Copyright © 2014-2018 IT Department, Varnapharma M Ltd.
All Rights Reserved.