bottom banner

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ЛИЦАТА,
ОБСЛУЖВАНИ ОТ„СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА КЪМ МЦ МЛАДОСТ ВАРНA“ ЕООД(„ПОЛИТИКА“)


Ние от „СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА КЪМ МЦ МЛАДОСТ ВАРНA“ ЕООД се стремим да извършваме своята дейност в съответствие както с всички правила, стандарти и добри практики, приложими към дейността на службите по трудова медицина, така и по отношение на защитата на Вашите лични данни. За да разберете как събираме, съхраняваме и по друг начин обработваме Ваши лични данни и какви са Вашите права и възможности във връзка с посоченото обработване, моля, отделете време и прочетете внимателно тази Политика за защита на личните данни на лицата, обслужвани от „СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА КЪМ МЦ МЛАДОСТ ВАРНA“ ЕООД („Политиката“).

1.Кои сме ние и какво правим?

Ние сме „СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА КЪМ МЦ МЛАДОСТ ВАРНA“ ЕООД („Службата“/„Ние“), вписана в Търговски регистър под ЕИК 200143281, ДДС номер: BG 200143281, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9010, район Приморски, ул. „М. Банала чешма“ № 27. Ние сме служба по трудова медицина, регистрирана към Министерството на здравеопазването с удостоверение за регистрация № 329-1/28.06.2017 г. съобразно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (Наредбата за СТМ).

Ние консултираме и подпомагаме работодателите и изградените в тях комитети и групи по условия на труд (КУТ/ГУТ) в планирането и организирането на дейностите по осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд; укрепване на здравето и работоспособността на работещите във връзка с извършваната от тях работа и приспособяване на работата към възможностите на работещия, отчитайки неговото физическо и психическо здраве. Основната Ни дейност се състои в: 1) оказване помощ на работодателите за създаване на организация за безопасност и здраве при работа; 2) оценка на професионалните рискове и анализ на здравното състояние на работещите; 3) предлагане на мерки за отстраняване и намаляване на установения риск; 4) наблюдение на здравното състояние на работещите; 5) обучение на работещи и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа.

Във връзка с посочените дейности Ние обработваме Ваши лични данни в качеството на администратор на лични данни съобразно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), наричан за краткост „Регламентът“/ „GDPR“.

„Лични данни“ по смисъла на европейското законодателство е всяка информация, отнасяща се до Вас, която позволява Вашата идентификация, като имена, ЕГН, паспортни данни, постоянен адрес, месторабота, длъжност и/или професия, данни за здравословното състояние (диагнози, резултати от медицински прегледи и изследвания и др. под.). „Обработване на лични данни“ е всяка една дейност, която може да бъде осъществена по отношение на личните данни като събиране, съхраняване, коригиране, изтриване, справка, допълване и др. под. „Работодатели“ са работодатели по смисъла на Кодекса на труда, с които Ние имаме сключен договор за обслужване в качеството Ни на служба по трудова медицина (по-долу наричан „Договорът“).

2.За кои лица обработваме лични данни?

Във връзка с Нашата дейност като служба по трудова медицина, описана в т. 1 от тази Политика, Ние обработваме информация относно следните категории физически лица („Субекти на данни“):

• Физически лица, работещи или постъпващи на работа при Работодателите (наричани по-долу за краткост „Служители“);

• Физически лица, чиито договорни правоотношения с Работодателите са прекратени – Ние имаме нормативно задължение да водим здравни досиета за проследяване на здравното състояние на всеки работещ във връзка с условията на труд. Ето защо, Ние съхраняваме здравните досиета на Служителите на обслужваните от нас Работодатели. При промяна на местоработата на даден Служител и направено искане от службата по трудова медицина, обслужваща новото предприятие, в което той/тя е постъпил/а на работа, Ние ще предоставим здравното му/й досие по служебен път на тази служба в съответствие с изискванията на Наредбата за СТМ;

• Физически лица, представляващи, работещи за или сътрудничещи си с Работодателите, чиито данни обработваме във връзка със сключването и изпълнението на Договора (законни/договорни представители, лица за контакт, членове на КУТ и ГУТ в предприятията на Работодателите, длъжностни лица, които имат отношение към условията на труд, безопасността на труда, опазването на околната среда, противопожарната охрана, материално-техническото снабдяване в предприятието и др. под.), наричани за краткост „Представители на Работодателя“;

• Други физически лица, чиито лични данни могат да се съдържат в обработваната от Нас документация (медицински специалисти, вкл. общопрактикуващи лекари, които обслужват Служители; членове на контролните органи по безопасните и здравословни условия на труд, членове на териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), длъжностни лица в териториалните поделения на Националния осигурителен институт (НОИ) и др. под.).

• Посетители на уебсайта ни http://www.mkmladost.com (Уебсайта) (виж. т. 9).

3. Какви категории лични данни обработваме?

3.1.Във връзка с обслужването на Работодателите и Служителите в качеството Ни на служба по трудова медицина Ние можем – в зависимост от конкретния случай – да обработваме следните категории лични данни, отнасящи се до Субектите на данни:

• Идентификационни данни: три имена; възраст; ЕГН/ЛНЧ; пол;

• Данни за контакт: телефон; адрес (постоянен); адрес на електронна поща;

• Информация за социалната идентичност: месторабота; длъжност/професия (наименование и код по НКПД), дата и година на постъпване на работа; лични данни от протоколи на извършени проверки от контролните органи по безопасните и здравословни условия на труд, лични данни от актове за трудови злополуки и професионални заболявания за период от 1 (една) година преди сключването на Договора; лични данни, съдържащи се в болнични листи и в решения за трайна неработоспособност (ако има такива) и др. под.
Забележка: Същите може да съдържат и специални категории данни, посочени по-долу;

• Друга информация и документи: всяка друга информация и документация, които Служителите или Представители на Работодателите Ни предоставят или които съответно се генерират/обменят в процеса по предоставяне от Наша страна на услуги, като:

o запитвания, жалби, рекламации, заявления, искания, молби и сигнали и друга кореспонденция (вкл. в свободен текст), включително и информация относно обработването и статуса им и крайния резултат от обработването им;

o обратна връзка, мнения, коментари по повод предоставяните от Нас услуги;

o информация от попълнени въпросници, анкети и др. под.;
Забележка: Същите може да съдържат и специални категории данни, посочени по-долу;

• Специална категория данни по смисъла на Регламента, като информация за здравословното състояние, физическото и психическото развитие на Субектите на данни, включително: лични данни, съдържащи се в копия на болнични листове и решения за трайна неработоспособност; резултати от медицински прегледи и изследвания; установени заболявания или отклонения във физиологичните показатели, включително данни за обстоятелствата, при които те са установени; информация за условията на труд в случаите, когато те могат да имат връзка с установено заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия; всяка друга информация, съдържаща се в медицинските предписания, протоколи, удостоверения и в друга медицинска документация, вкл. лични данни, съдържащи се в здравното досие на всеки от работещите при Работодателя Служители, в т.ч. копия на карта за предварителен медицински преглед, резултати и заключения от задължителния периодичен медицински преглед, заключения на Службата за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа, експертни решения на ТЕЛК/НЕЛК, разпореждане на териториалното поделение на НОИ за приемане на злополука за трудова, болнични листи, профилактични карти и други медицински документи; информация за общопрактикуващ лекар на работещия; информация от обобщени анализи на здравното състояние на работещите при Работодателя Служители и всякаква друга информация и документация (включително такава, създадена от Службата при изпълнение на дейността й) относно Субектите на данни, свързани с тяхното здравословно състояние, физическото и психическото им развитие.

3.2. В допълнение към данните по т. 3.1, за целите на сключването и изпълнението на Договора Ни с Работодателите, Ние обработваме и следните категории лични данни, отнасящи се до Представили на Работодателя във връзка с изпълнението на Договора:

• Идентификационни данни: имена; длъжност; представителна власт; подпис;

• Данни за контакт: телефон; адрес на електронна поща; адрес и др. служебни данни за контакт;

• Финансова информация: данни, свързани с плащания и издаване на фактури;

• Неструктурирана информация, създадена и/или предоставена в хода на проведена между Работодателя и Службата кореспонденция, както и всякаква друга информация предоставена или създадена в хода на изпълнението на Договора от Представителите на Работодателя;

• Информация, съдържаща се в документи, удостоверяващи извършените по договора дейности от Службата, вкл. приемателно-предавателни протоколи, писма, протоколи от заседания на КУТ и/или ГУТ и др. под.

4. За какви цели обработваме лични данни?

4.1. Цели, необходими за изпълнението на законови задължения

Целите, за които обработваме лични данни с оглед спазване на Наши законови задължения, включват:

• Дейности по изпълнение на изискванията за осигуряване на обслужване на работещите (Служителите) при Работодателите от регистрирани служби по трудова медицина и изискванията, приложими към дейността Ни като служба по трудова медицина, съгласно трудовото законодателство и приложимите стандарти и добри практики, изразяващи се включително, но не само в:

o консултиране и съдействие от страна на Службата за организирането на предварителни и периодични медицински прегледи въз основа на оценката на риска, конкретните условия на труд, възрастта на Служителите,

o наблюдение, анализ и оценка от страна на Службата на здравното състояние на Служителите при Работодателите лица във връзка с условията на труд, въз основа на проведени медицински прегледи и предоставената от Работодателите информация;

o предоставяне на информация от страна на Службата на медицинските специалисти, извършващи периодичните медицински прегледи, по отношение на идентифицираните опасности и установения риск за здравето и безопасността на Служителите;

o уведомяване от страна на Службата на избраните общопрактикуващи лекари на Служителите за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на съответния Служител (ако е необходимо);

o изготвяне на заключение за пригодността на Служител да изпълнява даден вид работа;

o водене на здравно досие на всеки от обслужваните Служители на електронен и хартиен носител;

o консултиране и подпомагане на Работодателите при организирането на предварителни и периодични медицински прегледи;

o предлагане и прилагане на превантивните подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за въвеждане на принцип за постоянното подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност в организацията на Работодателите;

o разработване от Службата на препоръки и мерки за снижаване на риска и мерки за подобряване условията на работната среда и трудовия процес, въз основа на извършена оценка на риска по работни места;

o разработване и участие в изпълнението на програми за обучение на ръководния персонал, на Служителите и на техните представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на изискванията за безопасна работна практика;

o организиране и провеждане на обучение на Служителите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ във връзка с конкретните опасности на работното място;

o предоставяне на информация на Служителите за здравните рискове, свързани с работата, и за резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания;

o даване на индивидуални съвети на Служителите във връзка със здравето и безопасността при работа;

o участие в реализирането на програми за промоция на здравето на работещите на работното място, отстраняване на рисковите фактори на начина на живот, опазване и укрепване на работоспособността и преодоляване на стреса при работа;

o подпомагане на Работодателите при изпълнението на нормативно установените изисквания, свързани със здравословните и безопасните условия на труд;

o подпомагане на Работодателите при разработването на правила, норми и инструкции в предприятията за осигуряване на здраве и безопасност при работа и даване на съвети на Служителите за правилното им прилагане;

o консултиране и подпомагане на КУТ и ГУТ при осъществяване на дейността им по Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ);
Забележка: Изпълнението на посочените по-горе цели, освен Наше законово задължение, представлява и Наш легитимен интерес да осъществяваме своята дейност като Служба по трудова медицина и да изпълняваме надлежно сключените Договори за обслужване на Работодателите.

• Изпълнение на задълженията Ни относно създаването и съхранението на здравна информация и документация;

• Финансово-счетоводна дейност, свързана с изпълнението на дейността на Службата, включително извършване на дейности по осчетоводяване и отчитане на получени плащания във връзка с предоставеното от Нас обслужване на Работодателите съобразно действащото законодателство (данъчно, счетоводно и др.);

• Други дейности по изпълнение на законови задължения (данъчни, счетоводни, регулаторни и др.) на Службата, свързани с представяне/отчитане на информация към компетентни държавни и съдебни органи, включително Министерство на здравеопазването, Регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве, Регионални здравни инспекции (РЗИ) и др.;

• Изпълнение на други законови задължения, приложими към дейността на Службата.

За посочените по-горе цели може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни.

4.2. Цели, необходими за легитимния Ни интерес или този на трети лица

Целите за обработване на лични данни, основани на легитимните интереси на Службата или на трети лица, включват:

4.2.1. Легитимен интерес – сключване, изпълнение, изменение и прекратяване (ако е приложимо) на договорните отношения между Работодателите и Службата, включително, но не само:

• Установяване на договорни взаимоотношения с Работодатели, включително обработване на запитвания за предоставяне на услуги от Службата;

• Осъществяване на обслужване на Работодателите и Служителите при тях от Службата съобразно приложимите към дейността Ни изисквания, стандарти и добри практики;

• Осъществяване на комуникация с Работодателите и/или Служителите по повод на предоставяното от Нас обслужване;

• Разсрочване/отсрочване на плащания, дължими от Работодатели;

• Обработване и събиране на дължими от Работодателите плащания за предоставеното обслужване;

• Възстановяване на грешно преведени суми от Работодатели и др. под.

В случаите, когато Работодател е физическо лице наред с посочения по-горе нас легитимен интерес, е налице и договорно основание по чл. 6 (1), б. „б“ от Регламента като правно основание за обработването на личните данни на Работодателя за изброените по-горе цели.

4.2.2. Легитимен интерес – (1) упражняване и защита на законните права и интереси на Службата; и (2) съдействие при упражняване и защита на законните права и интереси на лицата от състава на Службата, на обработващи лични данни от името на Службата:

• Установяване, упражняване или защита на правни претенции на посочените по-горе лица по т. (1) и (2), включително и по съдебен ред;

• Дейности по администриране и обслужване на постъпили жалби, сигнали, молби и др. под. във връзка с дейността на Службата;

• Събиране на вземания, дължими към Службата, включително и чрез възлагане на трети лица;

• Прехвърляне (цесия) на вземания, дължими към Службата, към трети лица.

4.2.3. Легитимен интерес – вътрешна отчетност:

• управление и отчитане на предоставените на Работодателите и на Служителите при тях услуги с оглед определяне на дължимото от Работодателите към Службата възнаграждение.

За посочените по-горе цели може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни, като разкриването на здравна информация пред трети лица може да се осъществява само при стриктно спазване на Закона за здравето и специалното законодателство, приложимо към дейността на службите по трудова медицина.

4.3. Обработване на специални категории лични данни

Естеството на Нашата дейност изисква обработване на специални категории данни, като данни за здравословно състояние на Служителите. Това обработване се извършва за постигане на посочените по-горе цели, като освен на посочените по-горе основания такова обработване се извършва само при наличието и на поне едно от следните условия:

• обработването е необходимо за цели, свързани с изпълнението на задълженията и упражняването на специалните права на администратора или на Субекта на данните по силата на трудовото право;

• обработването е необходимо за цели, свързани с превантивната или трудовата медицина, за оценка на трудоспособността на Служителя и медицинската диагноза;

• обработването е необходимо с цел установяване, упражняване или защита на правни претенции от Нас, от Работодателите, Субекта на данни или от трети страни (Наши служители, медицински специалисти и др. подизпълнители и др. под.);

• при получено изрично съгласие от Субекта на данните.

5. Какви са последиците при отказ да се предоставят лични данни на Службата?

Когато изискаме предоставянето на лични данни (напр. за целите на изготвяне на заключение за пригодността на Служител да изпълнява даден вид работа), е необходимо да ни бъдат предоставени всички категории лични данни, които сме изискали и сме посочили като задължителни.

ВАЖНО! Непредоставянето на такава информация е възможно: (i) да застраши непосредствено живота и здравето на Служителите; (ii) да повлияе върху правилната Ни преценка при вземане на решения, които засягат техния живот и здраве във връзка с тяхното диагностициране, преценка на тяхната трудоспособност и определяне на подходящи, безопасни условията на труд; (iii) да Ни попречи да изпълним законовите си задължения като Служба по трудова медицина; (iv) да послужи като основание за освобождаване от отговорност на Службата и лицата от нейния състав при вземане в рамките на дейността Ни на решения, засягащи живота и здравето на Служителите.

В този смисъл отказът за предоставяне на данни и документи, посочени като задължителни респ. изискуеми по закон или друг нормативен акт (напр. на информация, съдържащата се в документация, която следва да бъде обменена между Нас и Работодателите съгласно ЗЗБУТ или актовете по прилагането му), може да представлява непреодолима пречка пред изпълнението на основните Ни функции, законови и договорни задължения като служба по трудова медицина. Ето защо следва да ни се предоставя пълна и вярна информация при поискване от Наша страна, като това е задължително изискване във връзка с предоставянето на нашите услуги.

6. Какви други източници на лични данни използваме?

В някои случаи личните данни, обработвани от Службата, не се събират или получават директно от Субекта на данните, за когото се отнасят, а от трети лица като:

• Работодатели или обособени в тях звена като КУТ, ГУТ и др. под.;

• Служби по трудова медицина, обслужвали предприятието, в което последно даден Субект на данни е работил. Ако даден Субект на данни започне работа при Работодател, когото Ние обслужваме, Ние следва да изискаме здравното му досие по служебен път от службата по трудова медицина, обслужвала предприятието, в което последно е работил. Това става в съответствие с изискванията на Наредбата за СТМ;

• Общопрактикуващи лекари/медицински специалисти/лаборатории/здравни заведения;

• Държавни и общински органи (Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и нейните дирекции, НЕЛК, ТЕЛК, НОИ, РЗИ и др.);

• Други лица – в предвидените по закон или друг нормативен акт случаи.

7. С кого споделяме лични данни?

7.1. Задължения за опазване на тайна

Ние гарантираме, че всяко лице от Нашия състав, което има достъп до лични данни, е поело ангажимент за поверителност или е задължено по закон да спазва поверителност. Всички данни и сведения на Служителите, свързани с тяхното здравословно състояние, физическото и психическото им развитие, както и всяка друга информация, съдържаща се в медицинските рецепти, предписания, протоколи, удостоверения и в друга медицинска документация, се обработва, използва и съхранява от Нас в съответствие с чл. 27 и 28 от Закона за здравето.

Също така лицата от Нашия състав имат законово задължение да не разгласяват информацията, станала им известна при или по повод осъществяване на дейността им, която представлява производствена и търговска тайна. За целта всяко такова лице от състава Ни подписва декларация за неразгласяване на данните, предоставени им от Работодателя, чието предприятие обслужваме.

7.2. Получатели/категории получатели, с които може да бъдат разкривани лични данни

Ние се задължаваме да не разкриваме Ваши лични данни на трети лица, освен в случаите и за целите, предвидени в действащото законодателство, тази Политика или в договорите ни с Работодатели.

Ние можем да разкриваме Ваши лични данни на трети лица, както следва:

• Когато и в степента, в която това е необходимо за изпълнение на законово задължение на Службата, изискващо разкриване на такива лични данни към:

o Работодатели;

o общопрактикуващи лекари/медицински специалисти;

o служби по трудова медицина – такова предаване е възможно: (1) при промяна на предприятието, в което работи конкретен Субект на данни и направено искане за предаване на здравно досие по служебен път от съответната служба, която обслужва новото предприятие, както и (2) при прекратяване на дейността на Службата или прекратяване на Договора й с Работодателя – при условията на т. 8.3. от тази Политика;

o РЗИ;

o други компетентни държавни, общински и съдебни органи.

• Когато и в степента, в която това е необходимо за и се изисква от действащото законодателство с оглед осъществяването на правата и защитата на интересите на:

o Други Субекти на данни по отношение на защитата на личните им данни;

o Служителите.

• Когато и в степента, в която това е необходимо за изпълнение на договора на Службата с Работодател, изискващо разкриване на такива лични данни към съответния Работодател;

• Това е необходимо това е необходимо с оглед заплащане на или комуникация по повод предоставеното от Службата обслужване на Работодателите:

o банки и доставчици на платежни услуги (напр. за целите на извършваните разплащания между Службата и Работодателите);

o пощенски оператори;

o доставчици на телекомуникационни услуги;

o др. под.

• Когато за предвидените в тази Политика възлагаме дейности по обработване на лични данни към обработващи лични данни като напр. доставчици на услуги, касаещи обслужването и поддръжката на Нашите IT системи, технически устройства, доставчици на счетоводни услуги и др. под. При предоставянето на такъв тип услуги посочените лица може да имат достъп до ограничен обем от съхраняваната при Нас информация за Вас, доколкото това е необходимо за предоставяне на съответната услуга (отстраняване на неизправности, грешки, възстановяване на функционалности, изготвяне на фактури, осчетоводяване на плащания и др. под.;). Отношенията Ни с такива обработващи са уредени в съответствие с изискванията на българското и европейското законодателство за защита на личните данни.

• Когато и в степента, в която това е необходимо за защита на правата или законните интереси на Службата, свързаните с нея лица, или Субекта на данни:

o държавни и съдебни органи;

o държавни и частни съдебни изпълнители;

o адвокати;

o получатели на прехвърлени от Службата вземания (цесионери).

• Това е необходимо в други предвидени в закон или друг нормативен акт случаи.

8. За какъв период съхраняваме Вашите данните?

8.1. Съобразно вътрешните Ни правила и приложимото законодателство Ние ще обработваме и съхраняваме информация относно Субекта на данни в следните срокове:

• Личните данни, свързани със и/или съдържащи се в здравните досиета на работниците и служителите се съхраняват за срок до 50 (петдесет) години и се предават и приемат между службите по трудова медицина на хартиен и електронен носител по служебен път;

• Личните данни, свързани със и/или съдържащи се в документи за данъчно-осигурителен контрол (напр. договори, фактури, кредитни и дебитни известия) се съхраняват до 10 (десет) години, считано от началото на годината, следваща тази, през която се дължи плащането на съответно публично задължение;

• Лични данни, свързани със/или съдържащи се в документи, изготвяни и/или обработвани от Службата с оглед осъществяване на дейността й по обслужване на Работодателите и работещите при тях (напр. заключения за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа, обобщени анализи на здравното състояние на работещите и др. под.) могат да се обработват докато действа Договорът Ни с Работодателя, както и за срок до 5 (пет) години след прекратяването му, освен в случаите, когато се изисква по-дълго запазване на съответна информация съобразно изискванията на действащия закон или на настоящата Политика;

• Лични данни, съдържащи се в кореспонденция, жалби и сигнали се съхраняват до 5 (пет) години от приключване на съответната кореспонденция, обработване на сигнала или друго аналогично действие, с което съответната комуникация е окончателно преустановена.

8.2. При прекратяване дейността на Службата или при прекратяване на Договор, сключен между Службата и съответен Работодател, Службата предава досиетата относно работещите при този Работодател на посочена от Работодателя нова служба по трудова медицина, която съобразно сключен с Работодателя договор ще поеме обслужването на Служителите му. По изключение при прекратяване дейността на Службата, обслужвала даден Работодател, и липса на определена нова служба по трудова медицина, която да го обслужва, здравните досиета на работещите се предават на съответния Работодател за съхранение до сключването на договор с нова служба. Това предаване става в съответствие с правилата на Наредбата за СТМ, като съгласно Наредбата Работодателят няма право на достъп до данните, съдържащи се в съхраняваните от него здравни досиета.

8.3. В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или при искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Ако по закон или друг нормативен акт (включително, но не само нормативни актове в областта на данъчното и счетоводното законодателство) се изисква съхраняването на съответна информация и/или съответните документи или други носители на информация за по-дълъг срок от посочените в тази Политика, за съхранението им ще се прилага нормативно установеният по-дълъг срок.

8.4. Посочените срокове могат да бъдат променени, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.

9. Посетители на Уебсайта.

Нашият Уебсайт е с изцяло информативна цел и зa дa го пoceщaвaтe и използвате Ние нe изискваме от Вас дa Ни пpeдocтaвятe Ваши идентификационни дaнни. Независимо от това, при посещението и използването на Уебсайта, определени данни се разпознават и събират автоматично от информационните системи и услуги, които използваме. По-конкретно, при зареждане на Уебсайта Ни нашият уеб сървър автоматично разпознава и обработва определена информация – сървърни логове (log files) и др. под., които са необходими за функционирането на Уебсайта, за осигуряването на достъп до него, за установяване на технически проблеми и откриване и предотвратяване на злонамерени действия. Тези данни включват IP адрес; вид и версия на браузъра, който се използва за достъпване до Уебсайта (като Google Chrome, Internet Explorer и Mozilla Firefox ); време, през което се използва Уебсайта и кои страници в Уебсайта посещавате. Тази информация се съхранява за срок до 1 (една) година. Обработването на тази информация е необходимо за целите на осигуряването на нормалното и сигурно функциониране и използване на Уебсайта от всички посетители, за поддръжката и администрирането на Уебсайта и за предотвратяването на кибератаки и други злоумишлени действия. Тези цели съставляват и Наш легитимен интерес, въз основа на който обработваме описаните по-горе данни.

10. Какви са Вашите права и как може да ги упражните?

Във връзка с осъществяваното от Нас обработване на лични данни Вие като Субект на данните имате следните права съгласно Регламента и приложимото законодателство за защита на личните данни:

10.1. Право на информация

Имате право да получите информация относно извършваното обработване на личните Ви данни от Нас, като тази информация се съдържа в настоящата Политика.

10.2. Право на достъп

Имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, както и да получите достъп до тях и до информация относно обработването им и правата Ви във връзка с това.

10.3. Правото на коригиране

Имате право да изискате коригирането или попълването на личните Ви данни, ако същите са неточни или непълни.

10.4. Правото на изтриване

Имате право да изискате изтриването на личните Ви данни, ако са налице основанията за това, предвидени в Регламента.

10.5. Право на ограничаване на обработването на личните данни

Регламентът предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основанията за това, предвидени в него.

10.6. Право за уведомяване на трети лица

Имате право да изискате от Нас да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните Ви данни, за всяко извършено коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните Ви данни, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия от Наша страна.

10.7. Право на преносимост на данните

Имате право да получите личните данни, които сте Ни предоставили и които се отнасят за Вас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от Наша страна. Правото на преносимост на данните се прилага, когато са изпълнени едновременно следните две условия:

 обработването е основано на съгласие или на договорно задължение; и

 обработването се извършва по автоматизиран начин.

Ако е технически осъществимо, Субектът на данни има право да получи пряко прехвърляне на личните данни от Нас към друг администратор. Правото на преносимост на данните може да бъде упражнено по начин, по който не влияе неблагоприятно върху правата и свободите на други лица.

10.8. Права да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване

Имате право да не бъдете обект на автоматизирано решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване (т.е. обработване без човешка намеса), включително профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в Регламента основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси. Ние не използваме такива технологии при извършването на което и да е обработване на лични данни, посочено в тази Политика.

10.9. Право на оттегляне на съгласие

Когато обработването на личните данни се основава на дадено от Вас съгласие, Вие имате право да го оттеглите по всяко време. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.

10.10. Право на възражение

Имате право по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, да възразите срещу обработването на Ваши лични данни, което се основава на легитимните интереси на Службата или на трета страна.

В случай на постъпване на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.

10.11. Упражняване на правата

Описаните по-горе права може да упражните по всяко време, като изпратите съответно писмено искане към Длъжностното лице по защита на данните на Службата – по пощата на адреса за контакт или по имейл на електронния пощенски адрес, посочени в т. 11 от тази Политика, съобразно предвидения в приложимото законодателство ред.

10.12. Право на жалба до надзорен орган

Имате право да подадете жалба до надзорен орган по защита на личните данни, ако считате, че обработването на лични Ви данни нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисия за защита на личните данни с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; уебсайт: https://www.cpdp.bg/.

11. Как защитаваме Вашите лични данни?

Ние ще предприемем всички необходими стъпки, включително технически и организационни мерки, съобразени с нивото на риск на извършваното от Нас обработваме, за да гарантираме сигурността на Вашите лични данни, така че да не се допусне случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неправомерно разкриване, достъп или друго незаконно или нежелано събитие, което да застраши сигурността на обработвани от Нас лични данни.

12. Към кого може да се обърнете във връзка с обработването на личните Ви данни? Нашето Длъжностно лице по защита на данните

Длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД) на Службата по смисъла на чл. 37-39 от Регламента е единната точка за контакт за всички лица, чиито данни обработваме, във връзка с упражняването на правата им съгласно тази Политика и приложимото законодателство за защита на личните данни.

Координатите за връзка с ДЗЛД на Службата са:
Електронен пощенски адрес: gdpr@mkmladost.com
Адрес за кореспонденция: гр.Варна, бул.“Република“ 15

Вие може да адресирате всички свои искания и въпроси, свързани със защитата на личните Ви данни и упражняването на правата Ви съгласно законодателството за защита на личните данни, към Нашето ДЛЗД чрез някой от посочените по-горе канали за контакт.

Ние си запазваме правото периодично да актуализираме тази Политика, с цел да отразяваме всички промени в начина на обработване на Вашите лични данни или за да съобразим промени в действащото законодателство. Всички промени, които можем да направим в бъдеще, ще бъдат публикувани на Нашия Уебсайт на следната интернет страница: http://mkmladost.com/tm_Privacy_Policy.html

Тази политика е приета с Решение на ЕСК на „СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА КЪМ МЦ МЛАДОСТ ВАРНА“ ЕООД и влиза в сила от 23.05.2018 г.

Начало | За нас | Галерия | Услуги | Поверителност | Контакти
Copyright © 2014-2018 IT Department, Varnapharma M Ltd.
All Rights Reserved.