Събиране и транспортиране на опасни отпадъци

Медицински център Младост притежава регистрационен документ от Районната инспекция по околната среда и водите – гр.Варна за събиране и транспортиране на опасни отпадъци със следните кодове: 18.01.01, 18.01.02, 18.01.03, 18.01.04, 18.01.06, 18.01.07, 18.01.08, 18.01.09 съгласно изискванията на ЗУО.

Извозването се извършва след сключване на едногодишен договор.

Цените за извършената услуга са атрактивни, съобразени с местонахождението на обектите, количеството на отпадъка и броя на практиките. Транспортирането на отпадъците се съпровожда с идентификационни документи, съобразно изискванията на Наредба № 2 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за публични регистри (ДВ бр.10/2013г.).

Нашите клиенти – индивидуални и групови практики по първична и специализирана медицинска помощ, медицински центрове, диагностично-консултативни центрове и болници – се увеличават непрекъснато.

За повече информация

тел. 0876 878 914