Имаме сключени договори със следните фондове за доброволно здравно осигуряване за обслужване на техните клиенти:

ОЗОФ Доверие ЗАД АД

ЗК Аксиом АД

Фи Хелт Застраховане АД

ДЗИ Животозастраховане АД

Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп АД

ЗК Уника Живот АД

ЗД ОЗОК Инс АД

ЗД Евроинс АД

Животозастрахователен институт АД

Групама Застраховане ЕАД

Какво е необходимо?

1. Представяне на валидна карта от Застрахователния фонд.

2. Лична карта на пациента.